ΒΓΑΛΕ ΚΑΡΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΝΕΑ VOUCHER

Βάσει της ιστοσελίδας του OAED.gr, τα δικαιολογητικά που πρέπει να έχετε για να εκδώσετε άμεσα κάρτα ανεργίας, ώστε να μπορείτε να συμμετέχετε στα νέα voucher 29 που ξεκινάνε τις επόμενες μέρες για νέους άνεργους 18 έως 29 ετών είναι:

  • Το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος, ή ελλείψει αυτού, αντίγραφο κατατεθειμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος – Ε1, ή Υπεύθυνη Δήλωση μόνο για τα προστατευόμενα μέλη τα οποία δεν υποχρεούνται σε υποβολή φορολογικής δήλωσης για το προηγούμενο έτος συνοδευόμενη από το έντυπο (Ε1) του ατόμου του οποίου τελεί υπό την προστασία.
  • Λογαριασμό ΔΕΚΟ ή εταιρείας σταθερής τηλεφωνίας, ή αντίγραφο συμφωνητικού μίσθωσης κατοικίας, κατατεθειμένου στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
  • Παραστατικό ταυτοπροσωπίας σε ισχύ (Δελτίο ταυτότητας, Διαβατήριο κ.λ.π.)
  • Επίσημο έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει ο ΑΜΚΑ
  • Άδεια διαμονής ή εργασίας προκειμένου περί ανέργων πολιτών υπηκόων τρίτων χωρών.