Νέος ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Απριλίου 2016 (GDPR)gdpr-dpo-ereyna-chania

Για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).

Τι είναι το GDPR

Είναι ο νέος κανονισμός γενικής προστασίας δεδομένων (GDPR) που ψηφίστηκε από το ευρωκοινοβούλιο με εφαρμογή την 25η Μαΐου 2018, αντικαθιστώντας την υφιστάμενη Ευρωπαϊκή οδηγία του 1995 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
Ο GDPR είναι κανονισμός  και όχι οδηγία, που σημαίνει ότι έχει άμεση εφαρμογή στα Κράτη μέλη της ΕΕ, χωρίς να είναι απαραίτητη η κατάρτιση τοπικών νομοθετικών πράξεων (άρθρο 83).
Ο νέος κανονισμός προστατεύει τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων και ειδικότερα το δικαίωμά τους στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (άρθρο 1).

Ποια τα πρόστιμα

Σε περίπτωση μη συμόρφωσης ή παραβίασης των προσωπικών δεδομένων προβλέπονται σημαντικά πρόστιμα, που ανάλογα με το είδος και το μέγεθός τους, φθάνουν έως και τα  20 εκατομμύρια ευρώ ή το 4% του παγκόσμιου ετήσιου κύκλου εργασιών.

Ποιους αφορά

Οποιαδήποτε ιδιωτική ή δημόσια επιχειρήση, που με οποιοδήποτε τρόπο διαχειρίζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα εργαζομένων (π.χ μισθοδοσία, ωράρια κλπ), πελατών (τιμολόγια, αποδείξεις παροχής υπηρεσίας,  κλπ), πελατών των πελατών τους,  συνεργατών – προμηθευτών τους ή άλλων φυσικών προσώπων.

Δηλαδή  ο κανονισμός αφορά επι της ουσίας όλες τις επιχειρήσεις, εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον τα δεδομένα αφορούν Ευρωπαίους πολίτες.

Αναγκαιότητα άμεσης συμμόρφωσης με τον κανονισμό

Η συμμόρφωση με τον κανονισμό αποτελεί μονόδρομο γιατί:

 1. Θωρακίζει την επιχείρηση από απώλεια δεδομένων και μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στα πληροφοριακά της συστήματα, μειώνοντας  τις πιθανές οικονομικές ζημίες που μπορούν να προκληθούν.
 2. Αναβαθμίζει το προφίλ της επιχείρησης απέναντι στους πελάτες της, αποδεικνύοντας με έμπρακτο τρόπο ότι σέβεται τα προσωπικά τους δεδομένα και επομένως αποκτά ένα ακόμα συγκριτικό πλεονέκτημα.
 3. Εξασφαλίζει την επιχειρησιακή συνέχεια μειώνοντας τις πιθανότητες εκδήλωσης λειτουργικών κρίσεων μέσα στην επιχείρηση.
 4. Έχει αποδειχθεί ότι η βιωσιμότητα μιας επιχείρησης συνδέεται άμεσα με την ασφάλεια των πληροφοριακών της συστημάτων.
Τι μπορούν να κάνουν οι Επιχειρήσεις και πως μπορούν να προετοιμαστούν; 
 • Να προσδιορίσουν αν διατηρούν αρχείο (φυσικό ή ηλεκτρονικό) με δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Σε τέτοια περίπτωση θα πρέπει να συμμορφωθούν με τον κανονισμό
 • Να προσδιορίσουν τη φύση των δεδομένων, να τα κατηγοριοποιήσουν, να τεκμηριώσουν το σκοπό συλλογής τους καθώς και το χρόνο και τον τρόπο αποθήκευσης τους.
 • Να ελέγξουν, κάνοντας χρήση του κανονισμού, τη νομιμότητα σε ότι αφορά την επεξεργασία των δεδομένων που κάνουν.
 • Να συμμορφωθούν με τις βασικές αρχές του κανονισμού και να σχεδιάσουν διαδικασίες που αφορούν τα δικαιώματα των ατόμων για τα οποία φυλάσσουν δεδομένα (υποκείμενα των δεδομένων).
 • Τέλος, αποτελεί ευθύνη των επιχειρήσεων να αποδεικνύουν, εάν χρειαστεί, τη συμμόρφωση τους με τον κανονισμό .

ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

Να γραφτείτε σε εκπαιδευτική ενημέρωση για το

Νέο Κανονισμό Γενικής Προστασίας Δεδομένων (GDPR)  

Υποχρεωτική εφαρμογή κανονισμού  από 25 Μαΐου 2018
για τις επιχειρήσεις, σε όλα τα κράτη –  μέλη της ΕΕ.

 που θα γίνεται στις εγκαταστάσεις των
Εκπαιδευτηρίων ΕΡΕΥΝΑ

Διάρκεια: 8 ώρες

ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ = 250€ / άτομο

Εισηγητές

Δρ. Δερμιτζάκης Ελευθέριος
Επιστήμη Υπολογιστών – Επιχειρησιακή Έρευνα

Ενότητες που θα καλυφθούν

Ο γενικός κανονισμός προστασίας δεδομένων (GDPR)

 1. Βασικά Χαρακτηριστικά
 2. Πεδίο Εφαρμογής
 3. Βασικοί Ορισμοί
 4. Απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού
 5. Δικαιώματα φυσικών προσώπων
 6. Αρχές που διέπουν την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
 7. Περιορισμοί του Κανονισμού
 8. Υπεύθυνος επεξεργασίας

Εισαγωγή στην Ασφάλεια Πληροφοριών

 1. Ασφάλεια δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα – Διεθνή πρότυπα.
 2. Πολιτικές ασφάλειας, διαδικασίες, μελέτες περίπτωσης
 3. Τεχνικές δυνατότητες για αποτροπή παραβίασης.
 4. Πλάνο Δράσης για συμμόρφωση με τον κανονισμό.
 5. Διατήρηση της συμμόρφωσης.

 

Εκδηλώστε ενδιαφέρον και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας:

 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ