ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ ΑΕΙ/ΤΕΙ

ygeia2Voucher για 1.200 ανέργους στην υγεία με επίδομα 7.800 ευρώ

Τα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑ συμμετείχαν στην επιδοτούμενη δράση που είχε ανακοινωθεί από το υπουργείο Υγείας, μέσω προγράμματος του ΕΣΠΑ το «voucher κάταρτισης για 1.200 ανέργους του κλάδου της υγείας», όπως είναι άνεργοι νοσηλευτές, παραϊατρικό προσωπικό, διοίκηση μονάδων υγείας, διοικητικών – οικονομικών σχολών, τεχνικοί Πληροφορικής. όπου οι ωφελούμενοι θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα 7.800 ευρώ. Σε κάθε περιοχή στην Ελλάδα πήραν διαφορετικές ειδικότητες, με θέσεις που εξαρτώνται από τις ανάγκες των αντίστοιχων δημόσιων νοσοκομείων. Λίγα λόγια παρακάτω για το πρόγραμμα υγείας που έτρεξε το 2014:

Η ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του Τομέα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Υ.Ε.τ.Υ.Κ.Α.), του Υπουργείου Υγείας, ενεργώντας ως Δικαιούχος κατά την έννοια τουάρθρου 1 τουΝ. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α), αναλαμβάνει την υλοποίηση της δράσης με τίτλο«Κατάρτιση ανέργων σε θέματα μεταρρύθμισης για το Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας». Η δράση χρηματοδοτείται από το ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» με πόρους τηςΕλλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο). Σκοπός της δράσης είναι η υλοποίηση προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικήςκατάρτισης ανέργων πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ΠΕ-ΤΕ Nοσηλευτών, ΠΕ Οικονομικού (οικονομολόγοι), ΠΕ-ΤΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ΠΕ-ΤΕ Πληροφορικής, και ΤΕΕ πισκεπτών Υγείας, Ραδιολόγων-Ακτινολόγων, Διοίκησης μονάδων Υγείας και Μαιευτικής σε θέματα μεταρρυθμίσεων για τηνυγείακαι το Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας.

Στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθεί μία ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων που θα περιλαμβάνει:

  • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 240 ωρών
  • Πρακτική άσκηση σε δημόσια νοσοκομεία – Μονάδες Υγείας του ΠΕΔΥ διάρκειας 960 ωρών, η οποία δεν θαυπερβαίνει τους7μήνες.

Συγκεκριμένα στα Χανιά θα έπαιρναν βάσει της πρόσκλησης που ανακοίνωσε το υπουργείο υγείας, Ιατρούς 5, Νοσηλευτές/τριες 12, Διοικητικό – Οικονομικό 2. Οι ειδικότητες Διοίκησης – Οικονομίας αναφέρονται σε οποιαδήποτε σχολή ΑΕΙ/ΤΕΙ σχετική με διοίκηση – οικονομία. Δυστυχώς οι υπόλοιπες ειδικότητες υγείας, δεν εντάσσονται στις προβλεπόμενες θέσεις !!

Τι προβλέπει το πρόγραμμα voucher για ανέργους στην υγεία Κατάρτιση ανέργων επαγγελματιών υγείας σε θέματα μεταρρύθμισης της υγείας (βελτιστοποίηση λειτουργίας νοσοκομείων) ;

Για το Πρόγραμμα: Τι είναι το Voucher Κατάρτισης; Είναι μια νέα καινοτόμα δράση του Υπουργείου Υγείας που δίνει τη δυνατότητα σε νέους ανέργους επαγγελματίες του κλάδου της υγείας να λάβουν υπηρεσίες εναλλασσόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, με ιδιαίτερη βαρύτητα στην υλοποίηση της πρακτικής άσκησης σε δημόσια νοσοκομεία.

Ποιος είναι ο στόχος της δράσης; Στόχος της δράσης είναι η διεύρυνση ευκαιριών για την είσοδο στην αγορά εργασίας νέων, ανέργων, επαγγελματιών του τομέα των υπηρεσιών υγείας, μέσω θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκη­σης σε δημόσια νοσοκομεία ή στις υπηρεσίες αυτών.

Ποιος είναι ο Προϋπολογισμός του Προγράμματος; Ο Προϋπολογισμός του Προγράμματος είναι 14,4 εκατ. €. Από πού χρηματοδοτείται; Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους και από πόρους του ΕΣΠΑ, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού», από τους διαθέσιμους πόρους για τον τομέα Υγείας.

Πότε ξεκινάει το Πρόγραμμα και πόσο θα διαρκέσει; Η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής ξεκινάει από τη Τρίτη 22/07/2014 ώρα 12:00 και στις  28/07/2014 ώρα 24.00. Το φυσικό αντικείμενο των προγραμμάτων κατάρτισης (θεωρία και πρακτική) θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 30/09/2015.

Για τους ωφελούμενους: Πόσοι είναι οι ωφελούμενοι του Προγράμματος; Μέσω του Προγράμματος υπολογίζονται να ωφεληθούν 1.200 απόφοιτοι ΑΕΙ και ΤΕΙ.

Ποιοι είναι οι ωφελούμενοι πανελλαδικά; Ωφελούμενοι είναι οι άνεργοι, Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή ομογενείς ή υπήκοοι τρίτων χωρών με  δικαίωμα νόμιμης διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας, επαγγελματίες υγείας (νοσηλευτές, λοιπό οικονομικό-διοικητικό προσωπικό νοσοκομείων και διάφορες ειδικότητες παραϊατρικών επαγγελμάτων), εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, ανεξάρτητα από το εάν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι. Διευκρινίζεται ότι οι Πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ κάτοχοι άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, ασφαλισμένοι ή μη σε οικεία ασφαλιστικά ταμεία, που δεν ασκούν ελεύθερο ή άλλο επάγγελμα, πρέπει επίσης να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ. Ανά περιοχή στην Ελλάδα εξειδικεύονται οι θέσεις ανάλογα με τις ανάγκες των νοσοκομείων.

Πώς μπορούν να αποκτήσουν το voucher κατάρτισης; Οι ωφελούμενοι έχουν τη δυνατότητα απόκτησης του voucher κατάρτισης, έπειτα από εγγραφή σε αδειοδοτημένα κέντρα όπως τα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑ. Οι δικαιούχοι θα επιλεγούν βάσει κριτηρίων, με τη μορφή μοριοδότησης.

Ποια είναι τα κριτήρια μοριοδότησης;     Α) Βαθμός πτυχίου.  Β) Το ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό οικονομικού έτους 2013, (έως 8.000 παίρνουν 30 μόρια, από 8.000-12.000 παίρνουν 20 μόρια από 12.001-15.000 παίρνουν 10 μόρια και από 15.001 € και άνω παίρνουν 0 μόρια). Γ) Έτος κτήσης πτυχίου (από το έτος 2001 και μετά παίρνουν 30 μόρια, ενώ πρίν από το έτος 2011 παίρνουν 20 μόρια. Δ) Ο χρόνος ανεργίας, (μέχρι 28/7/14 να έχει συμπληρώσει 12 μήνες και παίρνει 10 μόρια, ενώ κάτω από 12 μήνες παίρνει 7 μόρια).

Σε τι υπηρεσίες αποκτούν πρόσβαση; Η πράξη σχεδιάζεται να υλοποιηθεί με τη μορφή προγραμμάτων εναλλασσόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (1.200 ώρες) με ιδιαίτερη βαρύτητα στην υλοποίηση της πρακτικής άσκησης (on the job training), η οποία θα πραγματοποιηθεί σε δημόσια νοσοκομεία.

Πού θα καταρτιστούν οι ωφελούμενοι; Οι ωφελούμενοι μπορούν να επιλέξουν όποιο πάροχο κατάρτισης έχει εγγραφεί στο Μητρώο Παρόχων, όπως τα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑ, ο οποίος θα έχει την ευθύνη της παροχής της θεωρητικής κατάρτισης και της πρακτικής άσκησης, καθώς επίσης και της συμβουλευτικής καθοδήγησης και υποστήριξης των ωφελουμένων.

Ποιο είναι το αντικείμενο της κατάρτισης; Αντικείμενο της κατάρτισης είναι η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων σε οριζόντια και εξειδικευμένα θεματικά αντικείμενα, με στόχο την βελτιστοποίηση των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας, σε συνδυασμό με την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας σε θέση πρακτικής άσκησης που θα τοποθετηθεί ο ωφελούμενος.

Συγκεκριμένα οι ωφελούμενοι θα καταρτιστούν στα εξής μαθησιακά αντικείμενα:     Ποιότητα και ασφάλεια – Εφαρμογές Ολικής Ποιότητας.     Πρωτόκολλα και διαδικασίες (διοικητικές, ιατρικές, νοσηλευτικές).     Κατευθυντήριες οδηγίες της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και παραπομπών.     Αναδιάρθρωση μονάδων και υπηρεσιών υγείας. Διασυνδεσιμότητα της ΠΦΥ και των νοσηλευτικών μονάδων.     Ηλεκτρονική συνταγογράφηση.     Κλειστά ενοποιημένα νοσήλια- Κοστολόγηση  Ιατρικών Πράξεων –  Ενσωμάτωση στα ΚΕΝ.     Ηλεκτρονικός (Ιατρικός) Φάκελος Ασθενούς.     Διπλογραφικό Σύστημα.     Ηλεκτρονικές Προμήθειες (Ενιαίες Τεχνικές Προδιαγραφές όλων των Ιατροτεχνολογι-κών Προϊόντων κ.λπ.).     Νομοθεσία Δημοσίων Προμηθειών – Εφαρμογές.     Διοικητικό – οικονομικός Έλεγχος Μονάδων Υγείας.

Πού θα γίνει η πρακτική άσκηση; Η υλοποίηση του πρακτικού μέρους του Προγράμματος κατάρτισης (πρακτική άσκηση), θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά σε συνεργαζόμενους φορείς (Δημόσια Νοσοκομεία και υπηρεσίες αυτών), ανάλογα με το είδος του αντικειμένου της κατάρτισης, βάσει συμφωνητικού υλοποίησης, που θα υπογράψει ο Πάροχος Κατάρτισης με την οικεία Υγειονομική Περιφέρεια (Υ.ΠΕ.), όπου ανήκει το Νοσοκομείο.

Τι επιδότηση θα λάβουν οι ωφελούμενοι; Οι ωφελούμενοι θα λάβουν μία «Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας» οικονομικής αξίας 12.000 €, η οποίο αντιστοιχεί στη λήψη υπηρεσιών κατάρτισης (θεωρία και πρακτική) αλλά και συμβουλευτικής καθοδήγησης και υποστήριξης των ωφελουμένων, από τους παρόχους κατάρτισης. Το επίδομα θεωρητικής κατάρτισης για κάθε καταρτιζόμενο ανέρχεται συνολικά σε 1.560 € (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων). Το επίδομα πρακτικής άσκησης για κάθε καταρτιζόμενο ανέρχεται συνολικά σε 6.240 € (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων). Το συνολικό εκπαιδευτικό επίδομα (θεωρητικής και πρακτικής άσκησης) κάθε καταρτιζομένου, συνολικά ανέρχεται σε 7.800 € (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων). Η επιταγή θα δοθεί σε 2 δόσεις.