ΔΥΠΑ: Νέο πρόγραμμα κατάρτισης για 25.000 Ανέργους σε πράσινες δεξιότητες

(Οι Άνεργοι θα λάβουν με 3 εβδομάδες κατάρτιση & πιστοποίηση 400 ευρώ καθαρά)

Ξεκινάει από τη ΔΥΠΑ το νέο πρόγραμμα κατάρτισης για 25.000 ανέργους, μόνο στις πράσινες δεξιότητες.
Οι άνεργοι θα λάβουν αμοιβή 400 ευρώ. voucher-anergon-ergazomenon-dypa
Κάθε ωφελούμενος που θα ολοκληρώνει το πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων, θα δικαιούται να λάβει εκπαιδευτικό επίδομα, το οποίο ανέρχεται σε 5 €/ώρα κατάρτισης.

Οι ώρες κατάρτισης για τους  εργαζόμενους θα είναι 80 (3 εβδομάδες) με το επίδομα να φτάνει τα 400 ευρώ καθαρά.

Ο ωφελούμενος απαιτείται να ολοκληρώσει την κατάρτιση και να επιτύχει στις εξετάσεις πιστοποίησης, προκειμένου να λάβει το σύνολο του εκπαιδευτικού επιδόματος. Η υλοποίηση των προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης γίνεται με την εφαρμογή μεθόδων μεικτής μάθησης (Blendedlearning), δηλ. με δια ζώσης και εξ’ αποστάσεως σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση.

Η δομή της κατάρτισης, θα είναι 12 ώρες εκπαίδευση δια ζώσης, 48 ώρες  με τη μέθοδο της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (τηλεκατάρτιση) και 20 ώρες ασύγχρονη εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση.

Η ημερήσια διάρκεια της δια ζώσης εκπαίδευσης και της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης δεν θα μπορεί να υπερβαίνει περίπου τις 4 με 5 ώρες. Το κάθε πρόγραμμα κατάρτισης, διάρκειας έως 80 ωρών, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο σε διάστημα 2 μηνών.

Στην περίπτωση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης χρησιμοποιείται ειδική ψηφιακή πλατφόρμα μάθησης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό, κατάλληλα προσαρμοσμένο στη μέθοδο αυτή και κατάλληλες διαδικασίες αξιολόγησης και παρακολούθησης των εκπαιδευομένων που εφαρμόζει το κάθε Κ.Ε.Δι.Βι.Μ. ή Κ.Δ.Β.Μ.

Κάθε ωφελούμενος, δικαιούχος επιταγής κατάρτισης, οφείλει εντός προκαθορισμένου χρονικού διαστήματος, όπως θα ορίζεται στην πρόσκληση, να επιλέξει τον πάροχο κατάρτισης που επιθυμεί προκειμένου να λάβει τις υπηρεσίες που παρέχονται, από αυτό.

Το ΚΔΒΜ «ΕΡΕΥΝΑ» θα συμμετέχει και πάλι ενεργά στο νομό Χανίων.

Εφόσον ο ωφελούμενος θα επιτύχει στις εξετάσεις πιστοποίησης, θα δικαιούται το 100% του συνολικά δικαιούμενου ποσού για το σύνολο των ωρών κατάρτισης του προγράμματος, αφαιρουμένων των απουσιών.

Η πληρωμή γίνεται άπαξ, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάρτισης και της διαδικασίας πιστοποίησης και κατόπιν ολοκλήρωσης όλων των απαραίτητων ελέγχων που θα διενεργηθούν από τη ΔΥΠΑ.

Αντικείμενο Κατάρτισης στις «Πράσινες» Δεξιότητες

1. Στρατηγικός σχεδιασμός και διαχείριση πόρων προς την αειφόρο ανάπτυξη
2. Σχέδια δράσης, επιχειρηματικά σχέδια και διοίκηση επιχειρησιακών μονάδων στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας
3. Περιβαλλοντική Λογιστική, Χρηματοοικονομική και Διακυβέρνηση
4. Αναβάθμιση Ψηφιακών Δεξιοτήτων και Υιοθέτηση Ψηφιακών Τεχνολογιών στον Αγροτικό Τομέα
5. Ανάπτυξη Ψηφιακών Δεξιοτήτων για τον Μετασχηματισμό του Κτηριακού Τομέα σε Μηδενικού Ενεργειακού Αποτυπώματος
6. Γεωπληροφορική και ψηφιακές γεωχωρικές τεχνολογίες στην άσκηση της γεωργίας και στην προστασία του περιβάλλοντος
7. Αμπελουργία εγκατάσταση και διαχείριση αμπελώνα
8. Έξυπνες και αειφόρες μετακινήσεις, ηλεκτροκίνηση
9. Κυκλική Οικονομία
11. Περιβαλλοντική Προστασία και Ανακύκλωση Προϊόντων
12. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)
13. Διαχείριση Αποβλήτων.

Το ΚΔΒΜ «ΕΡΕΥΝΑ» σας καλεί να δηλώσετε όσοι επιθυμείτε ενδιαφέρον στην παρακάτω αίτηση, αν είστε άνεργος και δεν  είχατε συμμετάσχει τα τελευταία δυο χρόνια στην αντίστοιχη δράση για ψηφιακές ή πράσινες δεξιότητες, ώστε να παίρνετε σειρά προτεραιότητας στα πρώτα τμήματα κατάρτισης μας που θα υλοποιηθούν. Τα στοιχεία που σας ζητάμε είναι απαραίτητα για την γραφειοκρατία που απαιτείται και μόνο:

Scroll to Top